Právní upozornění | Kopejte Za Nás!

Informace o zpracování osobních údajů
Společnost Konektor Social vedená v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 210452 vedeném Městským soudem v Praze,  (dále jen „správce“) informuje tazatele, jakožto subjekt údajů (dále jen „tazatel“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou získány přímo od tazatele, a to v okamžiku odeslání kontaktních údajů.Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem oprávněných zájmů správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Správce zpracovává osobní údaje tazatele za účelem následného kontaktování kvůli nabídce pracovních pozic. Důvodem poskytnutí osobních údajů tazatelem správci je navázání kontaktu v rámci zájmu o zaměstnání, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek, že správce osobních údajů nebude kontaktovat tazatele. Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném  rozsahu ve vztahu k výše uvedenému účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:– jméno a příjmení,– emailová adresa.(dále jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedeným účelem po dobu vyřizování dotazu, stížnosti či podnětu a poté po dobu 2 let (správce má v daném případě oprávněný zájem na uchování těchto osobních údajů i po vyřízení dotazu, stížnosti či podnětu z důvodu ochrany svých práv pro případ potenciálních soudních sporů). Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů
Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. Společnost Konektor Social bude osobní údaje předávat konečnému správci STRABAG. Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli další společnosti.

Automatizované rozhodování
Při zpracování osobních údajů tazatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů
Správce informuje tazatele o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:– práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);– práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);– práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);– práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);– práva vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR);– práva nebýt předmětem  žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);– práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje tazateli kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů – emailová adresa: poverenec@konektorsocial.cz

Zpět